www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní družina Bělkovice-Lašťany

Provozní řád ŠD

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
vypracovala:  Vladimíra Holčáková, vychovatelka ŠD

pedagogická rada projednala dne:  1. září 2005

ředitelka školy schválila dne:  1. září 2005


1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka
příslušného oddělení.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině
rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s
jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.
Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.4. V docházkovém sešitě je zaznamenán příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku
a písemných omluvenek.

 

2. ORGANIZACE ČINNOSTI

2.1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od konce vyučování, tj. 11.10 hod. do 16.10 hod.
(výjimky dle rozvrhu zájmových kroužků)

2.2. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody žáků ze školní družiny takto:

po obědě do 13.00 hod.

od 15.00 do 16.10 hod.

Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou žáci uvolňováni

dle potřeby.

2.3. Dle kapacity ŠD může být zapsáno nejvýše 70 žáků. V případě nenaplněné kapacity mohou do ŠD na
zájmovou činnost družiny docházet po dohodě s vychovatelkou i nepřihlášení žáci.

2.4. Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování v šatně školy.

2.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

2.6. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní
plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

2.7. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy.
Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD
informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť
písemně přihlášeni.

2.8. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny dle zájmu
rodičů zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny. V době prázdnin žáci nemají nárok na dotovaný oběd.
Oběd je účtován za plnou sazbu.

2.9. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

 

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

3.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl
ve škole a do ŠD se nedostavil na základě písemné omluvenky od rodičů, vychovatelka neodpovídá.

3.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

3.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace
sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny,
může být rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny vyloučen.

 

4. DOKUMENTACE

4.1. V družině se vede tato dokumentace:

1. zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

2. přehled výchovně vzdělávací práce

3. docházkový sešit